Cadets


14 December 2023

Bei de Kanner bleift aawer och nach ze erwähnen dass sie an Deelronnen spillen, mam Resultat dass; 
 
ELL 3 och lo an der 2.Divisioun spillt!!
 
Super gemeet a weider esou ????????